Update van afdelingsbestuur

Beste liefhebbers,

Het is al enige tijd stil zult u zeggen en dat klopt. Wij hebben als bestuur van Afd. 5 gekozen om op de eerste plaats voor iedereen de duivensport mogelijk te maken.
Na een hele winter alle energie in Eerlijker Sport en Spel te hebben gestoken wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een grote reorganisatie die model kan staan voor één afdeling in Z-H.
met 3 losgebieden, 9 samenspelen en 88 verenigingen dachten we allemaal aan een fijn seizoen te kunnen beginnen. Maar……….dat liep anders, het Beroepscollege besloot in 40 minuten
om alle besluiten van zowel de verenigingen als ook het Tucht en Geschillencollege en ook het NPO bestuur terug te draaien en dat 2 dagen voor het seizoen.
Ieder weldenkend mens moet dan begrijpen dat je een dergelijke uitspraak onmogelijk kunt uitvoeren.
Samenspelen weer veranderen, rekenbureaus die alles moeten veranderen, het vervoer opnieuw indelen, bestuur en commissieleden wegsturen enz.
Een belangrijk punt voor ons was ook de schriftelijke verklaring van de 13 verenigingen die aansluiting bij onze afdeling hadden gekregen om onder geen voorwaarde terug te zullen gaan naar Afd. 12.
Alles bij elkaar een besluit van het Beroepscollege wat onmogelijk en onuitvoerbaar was.

Wat moet je dan in die situatie doen ?
Wij hebben toen gekozen om de sport op de eerste plaats te zetten en de liefhebbers hun spel te bieden. Dat leverde onze afdeling allerlei Tucht en Strafzaken op tot zelfs een kort geding aan toe.
Maar wat moet je met een onuitvoerbaar besluit? Denk niet dat wij als bestuur trots zijn op deze gang van zaken, ook voor ons is het een noodgreep om de duivensport te kunnen beoefenen en z
elfs die keuze heeft weer meer tucht en strafmaatregelen opgeleverd. Helaas hebben wij ons toen ook tot een advocaat moeten wenden die ons nu verder adviseert.
Als eerste stap hebben we een bijzondere en besloten ledenvergadering van de NPO bijeen laten roepen en die wordt 2 juni gehouden.
Daar zullen we de kiesmannen vragen om hun, op 9 maart genomen, besluit om in te stemmen met de gesloten overeenkomst tussen Afd. 5 en 12 en het NPO bestuur aan te vullen met de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het werkgebied.
Wij gaan er van uit dat die logische stap gezet zal worden en dan zijn de problemen opgelost en kunnen we eindelijk gewoon aan onze hobby gaan denken.
Daarnaast hebben we ook bezwaar gemaakt bij het Tucht en Geschillencollege over de ons opgelegde straffen, het niet mee mogen doen aan de Nat. Kampioenschappen, het intrekken van de lossingsvergunningen enz.
Dat zijn extreme straffen die onze leden treffen terwijl zij er niets aan kunnen doen.
Ook zullen we Herziening vragen van het besluit van het Beroepscollege, echter dat Beroepscollege heeft te weinig leden om dit verzoek te kunnen behandelen, die leden moeten eerst door een Alg.Ledenvergadering. van de NPO worden benoemd.
We worden dus geblokkeerd in de normale rechtsgang!

Tenslotte hangt ons nog een kort geding boven het hoofd en dat dient op 5 juni in Den Haag.
Wat betekent dat alles voor u als gewone sportbeoefenaar?
1. Het bestuur van Afdeling 5 vervolgt de ingeslagen weg en stelt het belang van alle leden
voorop door gewoon het vliegprogramma ongewijzigd te blijven volgen.
Nu Agen en St. Vincent in beeld komen zullen we ook die vluchten gewoon spelen. Of er
sectorspel of Nationaal spel mogelijk is zoeken we nog uit maar afdelingsspel is er zeker
Let vooral op onze site.
2. Wij vestigen onze hoop op onze advocaat die er alles aan doet om te komen tot een
duurzame oplossing omdat verder procederen uitzichtloos is en alleen maar veel geld kost
3. De A.L.V. van de NPO kan op 2 juni aan alle ellende een einde maken door een uitspraak
te doen die het voor iedereen weer mogelijk maakt om gewoon met de duivensport bezig
te zijn.
4. Als dat allemaal mislukt dan zullen we 5 juni het kort geding moeten afwachten. Met de
mogelijkheid van een hoger beroep moeten we dan ook nog rekening houden.

Wij willen afsluiten met de slotconclusie van de Aanklager van de NPO, dhr. R. Korringa;
Door de genomen maatregelen, wordt in eerste aanleg de hobby van alle 2697 liefhebbers in Z-H. ontnomen als het gaat om deelname aan Nationale kampioenschappen.
Daarnaast worden 2307 liefhebbers van de Afdeling 5 (samen met de 12 verenigingen uit afd. 12) extra gedupeerd door het intrekken van de lossingsvergunningen.
· Deze door de NPO genomen maatregelen gaan de perken van redelijkheid en gematigdheid te buiten en werken tegenkanting in de hand.
· Voor wat betreft het nemen van deze maatregelen door de NPO, zal ik afzonderlijk een nieuwe zaak aandragen voor de Tucht en Geschillencommissie.
Voor wat betreft dit dossier, nummer 15.2.521 gericht tegen de gedragingen van afdeling 5 seponeer ik deze zaak om de hierboven genoemde redenen.
Zolang het in het vermogen ligt van ons bestuur zullen we er voor kiezen om de liefhebbers het spel te bieden wat zij wensen.
Daarbij sluiten we niemand uit en zal al ons handelen er op gericht blijven om tot één afdeling in Zuid-Holland te komen.

Kort samengevat, wij volgen ons vliegprogramma 2015 voor iedereen !
Bestuur Afdeling 5

Bron; www.afdeling5.nl