8 Maart jaarvergadering

UITNODIGING JAARVERGADERING/VOORJAARSVERGADERING PV Stormvogels woensdag 8 MAART 2017.

AANVANG VERGADERING 20.00 UUR

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascontrole
 7. Verkiezing nieuw kascontrole-lid
 8. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet verkiesbaar Kor Nederveen, Arie Brouwer en Jos Meerkerk
  Kandidaten kunnen zich aanmelden vóór de vergadering.
  We hebben minimaal 2 kandidaten nodig.
 9. Pauze
 10. Verdeling taken, zoals:
  Mandenlaadploeg
  Computerploeg
  Kopieëren
  Manden schoonmaken
  Bar personeel
  Inkorfploeg
 11. Wat verder ter sprake komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Tevens inleveren hoklijsten (denk ook aan uw kloknr) en entingslijsten.